• info@yazdsabt.com
 • تماس با ما: کارشناسان :09120535121-09124503070 | شماره دفترمرکزی: 03538206928
 • صفاییه ، میدان نعل اسبی ، ابتدای بلوار پروفسور حسابی موسسه حقوقی بیان ، طبقه سوم
0 آیتم - تومان
 • سبد خرید شما خالی است.

فروش امتیاز تکنولوژی

انتقال تکنولوژی چیست؟

 

 

انتقال تکنولوژی برای کاستن از فاصله تکنولوژی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یک لازمه ی انکار ناپذیر است؛ که با توجه به موقعیت انتقال دهنده تکنولوژی و انتقال گیرنده، ابزار و روش های مختلفی را شامل می شود.
بطور کلی اهمیت تکنولوژی به عنوان عامل اصلی و موتور محرک رشد اقتصادی در جهان واضح و مبرهن است. تردیدی وجود ندارد که بهبود در بهره وری، برای یک سیستم اقتصادی بسیار حیاتی و مهم است که تکنولوژی عامل و موجب چنین بهبودی است.

انتقال تکنولوژی فرایندی است که جریان تکنولوژی را از یک منبع به یک گیرنده را میسر می سازد. در این مورد، منبع، مالک یا دارنده دانش است؛ در حالیکه که دریافت کننده، ذینفع چنین دانشی است. منبع می تواند یک فرد، یک شرکت یا یک کشور باشد(جین و تریاندیس، ۱۹۹۰)

فرایند انتقال تکنولوژی  را می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد:
• انتقال بین المللی تکنولوژی: که در این فرایند، انتقال فراتر از مرز های ملی صورت می گیرد.
• انتقال منطقه ای تکنولوژی: که طی آن تکنولوژی از یک منطقه از کشور به منطقه دیگری از کشور منتقل می شود.
• انتقال تکنولوژی میان شرکتی: که طی آن تکنولوژی از یک شرکت به شرکت دیگر متتقل می شود.
• انتقال تکنولوژی درون شرکتی: که طی آن تکنولوژی در درون یک شرکت و از یک محل به محل دیگر منتقل می شود.

فرایند انتقال از سه مرحله اصلی تشکلی شده است که شامل:

۱- انتخاب و کسب تکنولوژی  ۲- انطباق، کاربرد و جذب تکنولوژی  ۳- توسعه و انتشار تکنولوژی می باشد

تکنولوژی نامحسوس است؛ ورای مرزهای میان کشورها صنایع، دپارتمان ها یا افراد جریان می یابد، به شرط آنکه کانال های جریان برقرار و ایجاد شده باشد. سه نوع کانال وجود دارد که جریان تکنولوژی را ممکن و میسر می سازد:
۱- کانال های عمومی: در این کانال فرایند انتقال ناخواسته انجام می پذیرد و ممکن است بدون مشارکت و درگیری در کار مستمر منبع آغاز شود. کانال های این نوع انتقال عبارتند از: آموزش نظری، آموزش عملی، انتشارات، کنفرانس ها، بررسی ماموریت ها و مبادله بازدید ها.
۲- کانال های مهندسی معکوس: در این حالت یک میزبان، یعنی یک دریافت کننده سنتی تکنولوژی، می تواند رمز یک تکنولوژی را بگشاید و بشکند و به قابلیت تکثیر آن دست یابد. این روش، روشی قوی در انتقال تکنولوژی است و محدودیت آن ناتوانی در انتقال دانش مکتوم و مخفی طراح تکنولوژی است.
۳- کانال های برنامه ریزی شده: در این روش انتقال تکنولوژی خواسته و عمدی و بر طبق یک فرایند برنامه ریزی شده و با جلب رضایت صاحب تکنولوژی انجام می شود.

چندین نوع توافق وجود دارد که در انتقال تکنولوژی برنامه ریزی شده از یکی از آنها استفاده می شود:
۱- اعطای مجوز: دریافت کننده حق استفاده از تکنولوژی فرد دیگر را خریداری می کند.
۲- اعطای فرانشیز: این فرایند شکلی از اعطای مجوز است ولی در آن منبع، معمولا نوعی پشتیبانی مستمر را از دریافت کننده فراهم می آورد.
۳- شرکت مشترک: دو یا چند شرکت یا بنگاه منافع خود را در یک فعالیت و در قالب یک شرکت کنار یکدیگر می گذارند و به این وسیله دانش و منابع خود را برای طراحی یک تکنولوژی، تولید یک محصول یا استفاده از دانش فنی مربوط به خود و با هدف یکدیگر تسهیم می کنند.
۴- پروژه کلید در دست: یک کشور یک پروژه کامل را از یک منبع بیرونی خریداری می کند و پروژه طراحی، اجرا و آماده تحویل برای شروع به کار می شود.
۵- سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI): یک شرکت، معمولا یک شرکت چند ملیتی، تصمیم می گیرد تا محصولات خود را در خارج از کشور تولید کند یا برخی از منابع خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کند. این کار، امکان انتقال تکنولوژی به کشور دیگر را فراهم می سازد، اما تکنولوژی در مرزها و محدوده های شرکت باقی می ماند.
۶- پروژه مشترک تحقیق و توسعه و کنسرسیوم فنی: در این حالت، دو یا چند شرکت در قالب یک شرکت یا یک مجموعه بزرگ با یکدیگر همکاری می کنند، زیرا منابع هر یک از آنها برای موثر کردن جهت تغییرات تکنولوژیکی محدود است.

انتقال موثر و کارای تکنولوژی مستلزم طراحی یک استراتژی و خلق سازوکارهایی است برای انتقال، این سازوکارها می توانند مراکز انتقال تکنولوژی، شبکه های تبادل اطلاعات یا پروژه های سازمان یافته ای باشند که برای موثر کردن فرایند انتقال، تیم های ویژه ایی را به خدمت می گیرند.

انتقال تکنولوژی فعالیتی نیست که تنها یک بار انجام شود و نباید هم اینطور باشد! انتقال تکنولوژی، فرایندی است مستمر همراه با فعالیت های پیگیری. برای اینکه تکنولوژی منتقل شده در مجموعه دریافت کننده آن ریشه بدواند، می باید به خوبی تغذیه شود. این امر مستلزم وجوه اجرای یک برنامه آموزش، تقویت و پرورش و تحقیق و توسعه است تا تکنولوژی را زنده نگه دارد و در محیط جدید رشد کند.

بنابراین روشهای انتقال تکنولوژی و همکاری های فناورانه به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود:

انواع روش های رسمی

 • تملک شرکت Acquisition

یک شرکت که به منظور دسترسی به یک تکنولوژی یا صلاحیت تکنولوژیکی مورد نظر، شرکت دیگری را تملک می کند.

 • ادغام Merger

یک شرکت با شرکت دیگری که دارای تکنولوژی یا صلاحیت تکنولوژیکی مورد نظر است ادغام می شود و یک شرکت جدید از ادغام این دو شرکت موجود به وجود می آید. غالبا شرکت های ادغام شده هم اندازه هستند.

 • جذب آموزشی Education acquisition

یک شرکت افراد متخصص در یک نظام تکنولوژیکی معین را به کار می گیرد یا یک شرکت کوچک را کسب می کند تا به افراد آشنا با یک صلاحیت تکنولوژیکی و مدیریتی معین دسترسی پیدا کند.

 • لیسانس Licensing

قرارداد لیسانس، به قراردادهایی اطلاق می شود که فناوری توسط عرضه کننده لیسانس برای مدتی معین و در برابر مبلغی مشخص که معمولاً  Royalityاست به دریافت کننده آن فروخته می شود.
عرضه کننده لیسانس موافقت می کند که تکنولوژی مورد نیاز را توسط سرمایه گذاری کامل دریافت کننده تکنولوژی فراهم سازد.

 • سهام حداقلی Minority equity

بنگاه گیرنده تکنولوژی، مقداری از سهام بنگاه دهنده تکنولوژی را خریداری می نماید. به این ترتیب: اولا بنگاه گیرنده در تصمیمات بنگاه دهنده از این پس می تواند اعمال نظر داشته باشد

همچنین بنگاه گیرنده نیز خود در انتشار تکنولوژی ملاحظات بنگاه دهنده را مورد نظر قرار می دهد. چرا که در غیر اینصورت ضرر و زیان بنگاه دهنده، ضرر و زیان بنگاه گیرنده نیز می باشد. به این ترتیب یک ضمانت اجرایی ما بین دو بنگاه ایجاد می گردد.

 • همکاری مشترک Joint venture

دو بنگاه اقدام به تاسیس یک بنگاه جدید می نمایند. مالکیت این بنگاه جدید ما بین دو بنگاه تقسیم شده است. همچنین دو بنگاه به حیات خود نیز ادامه می دهند.

 • تحقیق و توسعه مشترک Joint R&D

دو یا چند بنگاه برای تحقیق و توسعه مشترک روی یک رشته یا تکنولوژی مشخص یا محصول خاص موافقت می نمایند. این همکاری مشترک می تواند به اندازه و میزان یکسانی نیز نباشد.

 • پیمانکاری تحقیق و توسعه R&D contract

یک بنگاه هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه در خصوص یک رشته یا یک تکنولوژی مشخص یا محصول خاص را به دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی یا بنگاه دیگر پرداخت می نماید. در این حالت بنگاه پرداخت کننده هزینه مالی در انجام پروژه مشارکتی می نماید.

 • تامین مالی تحقیقات Research funding

در این حالت یک بنگاه بخش یا کل هزینه بنگاه دیگر یا دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی را به منظور مطالعات اکتشافی و شناخت فرصتهای جدید و نوآوری در حوزه کاری آن بنگاه می پردازد.

 • اتحاد استراتژیک Strategic alliance

یک بنگاه منابع تکنولوژیکی خود را با دیگر بنگاه ها تقسیم می نماید تا به این ترتیب به یک هدف مشترک در نوآوری تکنولوژیکی دست یابند.

 • کنسرسیوم Consortium

بنگاه های مختلف و نهادهای عمومی به منظور دست یابی به یک هدف مشترک تلاش های خود را هماهنگ می سازند. در این حالت ممکن است یک پروژه بزرگ به زیر پروژه هایی تقسیم گردد که هر بنگاه موظف به انجام یک یا چند زیر پروژه گردد.

 • برون سپاری Outsourcing

یک بنگاه فعالیتهای تکنولوژیکی خود را جهت انجام به بنگاه های بیرونی واگذار کرده برون داد فعالیتهای آنان را خریداری می نماید.

 • بیع متقابل Buy back

در این روش عرضه کننده تکنولوژی موافقت می کند که امکانات تولیدی برای متقاضی فراهم کند و در آینده از محصولات تولید شده وی بعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمایه گذاری خود، خریداری می کند.

 • ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT

در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان” شرکت پروژه” انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .

 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI

انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق FDI، به صورت مستقیم نسبت به سرمایه گذاری در کشوری اقدام می کند و فناوری مربوطه را نیز در آن مجموعه بکار می گیرد.

 • خرید کل کارخانه Turn key

انتقال تکنولوژی و دانش فنی از طریق روش کلید در دست، به قراردادهایی اطلاق می شود که عرضه کننده تکنولوژی تعهد می کند تمامی عملیات مدیریتی فنی و خدمات مهندسی مورد نیاز برای برنامه ریزی، ساخت و نصب پروژه های تکنیکی را در برابر دریافت مبلغی مشخص انجام دهد. به بیانی دیگر، در قرارداد کلید در دست، عرضه کننده تکنولوژی مجموعه ای کامل از تجهیزات فیزیکی و ابزار آلات به همراه نصب و راه اندازی آنان را برعهده می گیرد.

روش های غیر رسمی

 • جذب افراد ماهر و دانش آموخته از سایر سازمان ها
 • برگزاری همایش ها و کنفرانس ها
 • آموزش افراد و فرستادن به کشورهای دارای تکنولوژی
 • جاسوسی صنعتی